Jdi na obsah Jdi na menu
 


         

STANOVY

Spolku Rezeda

 

čl. I

Úvodní ustanovení

1) REZEDA – občanské sdružení pro aktivní rodičovství, se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

2) Název REZEDA – občanské sdružení pro aktivní rodičovství se s ohledem na § 216 NOZ mění na Spolek Rezeda (dále jen „Spolek“).

2) Sídlo Spolku je na adrese V Zahrádkách 391, PSČ 267 03 Hudlice.

3) Spolku bylo přiděleno IČ: 22675965.

4) Spolek působí na celém území České republiky, Spolek nezakládá pobočné spolky.

5) Logo Spolku tvoří graficky zpracovaný název „ Spolek Rezeda“ - přesné vyobrazení loga je uvedeno v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto stanov.

 

čl. II

Účel a poslání Spolku

 

1) Účelem Spolku je podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.

2) Posláním Spolku je:

a)vytvářet podmínky pro vzájemná setkávání rodin s dětmi,

b)působit preventivně proti sociálnímu vyloučení zejména rodičů na rodičovské dovolené se zvláštním zřetelem k neúplným rodinám, rodinám s větším počtem dětí a rodinám jinak sociálně nebo zdravotně znevýhodněným,

c)posilovat nezastupitelnou roli výchovy v rodině, získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života,

d)poskytovat prostor pro předávání zkušeností a služeb mezi rodiči,

e)zprostředkovat dětem styk s vrstevníky při hrách a tvůrčích činnostech,

f)podporovat ekologickou výchovu,

g)napomáhat rozvoji a obnově venkova,

h)přispívat k ochraně památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny a k ochraně životního prostředí.

 

čl. III

Činnost Spolku

1) Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. II. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2) Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z darů, grantů, členských příspěvků a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

3) Hlavní činnost Spolku zahrnuje zejména:

a) pořádání prázdninových pobytů pro děti a rodiče s dětmi,

b) klubovou celoroční činnost pro rodiče s dětmi,

c) pořádání kulturních a veřejně prospěšných akcí,

d) osvětovou činnost, poskytování služeb, pomoci a poradenství,

e) spolupráci s jinými organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy.

4) Vedlejší činnost Spolku může spočívat v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, kterou Spolek může provozovat za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z činnosti Spolku může být použit pouze k podpoře hlavních činností Spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu Spolku.

5) Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit členská schůze na svém zasedání.

 

čl. IV

Členství ve Spolku

1) Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let na základě písemné přihlášky.

2) O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor Spolku, pro přijetí člena je třeba souhlas dvou třetin členů výkonného výboru Spolku. Osoba se stává členem Spolku ke dni rozhodnutí výkonného výboru o přijetí její žádosti o členství.

4) Členství zaniká

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonnému výboru Spolku,

b) rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení člena Spolku z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných členských povinností,

c) úmrtím člena Spolku,

d) zánikem Spolku.

5) O vyloučení člena z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

5) Člen Spolku má právo:

a) účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,

b) účastnit se členské schůze, volit orgány Spolku a být do nich volen,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku,

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku,

e) žádat o výpis ze seznamu členů Spolku.

6) Člen Spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy Spolku,

b) jednat v souladu s cíli a posláním Spolku,

c) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,

d) aktivně se podílet na činnosti Spolku.

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky. Členské příspěvky jsou nepovinné, jejich výše je dobrovolná.

8) Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

9) Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Seznam členů obsahuje u každého člena, fyzické osoby, tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon a elektronická adresa. Seznam členů je neveřejný.

10) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost ve lhůtě do 15 dnů od výkonného výboru Spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

čl. V

Orgány Spolku

1) Orgány Spolku jsou:

a) členská schůze jako orgán nejvyšší,

b) výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) předseda jako orgán statutární.

2) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, schází se nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává předseda zasláním pozvánky členům, a to buď na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo, čas konání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně třicet dní před konáním členské schůze. Svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů Spolku. Pokud se nesejde usnášeníschopný počet členů Spolku, předseda svolá pozvánkou ve lhůtě do patnácti dnů členskou schůzi na náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Členská schůze svolaná v náhradním termínu má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Členskou schůzi svolá předseda také, požádá-li o to písemně jedna třetina členů Spolku a to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení podnětu. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.

4) Členská schůze

a) schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo o jeho přeměně,

b) volí výkonný výbor,

c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období,

d) přezkoumává rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena,

e) určuje formy a konkretizaci činnosti Spolku.

5) Z členské schůze je pořizován zápis, který je uložen v sídle Spolku a každý člen Spolku je oprávněn do zápisu nahlížet. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do patnácti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

6) Výkonný výbor Spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu Spolku. Činnost výkonného výboru řídí předseda.

7) Výkonný výbor řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi. Náleží mu rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze. Schůze výkonného výboru je volně přístupná členům Spolku. Výkonný výbor připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

8) Předseda je statutárním orgánem Spolku, zastupuje Spolek navenek a činí jeho jménem právní úkony. Je volen výkonným výborem na funkční období pěti let. Jménem Spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové Spolku. Tyto osoby jednají jménem Spolku samostatně.

 

čl. VI

Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2) Zdroji majetku jsou zejména: dary, členské příspěvky, přidělené granty a dotace, výnosy z majetku, příjmy z hlavní činnosti při naplňování cílů Spolku. Spolek může dále získávat příjmy z vedlejší hospodářské činnosti dle čl. III těchto stanov.

3) Za hospodaření Spolku odpovídá výkonný výbor, který každý rok předkládá zprávu o hospodaření členské schůzi.

4) Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

čl. VII

Zrušení a zánik Spolku

1) Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze.

2) V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Spolku. Jestliže Spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

3) Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

čl. VIII

Závěrečná ustanovení

1) Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 8. října 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 8. října 2015.

2) Znění těchto stanov je účinné okamžikem přijetí. Dosavadní stanovy pozbývají tímto okamžikem platnosti.

 

 

 

Logo Spolku Rezeda

Příloha stanov Spolku Rezeda ze dne 8. 10. 2015.

 

a) barevné provedení loga

 

smalllogo.jpg

 

b) černobílé provedení loga

 

smalllogobw.jpg